ЗВЕЗДИЦИ

Трета „б“ група
В нея Вашите деца се обучават от:
Сирма Михайлова – старши учител
Татяна Пенева – старши учител
а за децата се грижи:
Щилиянка Костова – пом. възпитател