Блог

Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

Във връзка с разработен Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме на Вашето внимание писмо с изх. №9100-0063/15.03.2017 г. от г-жа Виктория Тахова – Заместник-изпълнителен директор на Агенцията по социално подпомагане с анотация на четири социални услуги за осъществяване на взаимодействие със специалистите от тези услуги при необходимост, представени на територията на Общината от доставчици на посочените социални услуги.