ДЕЛФИНЧЕ

Трета „а“ група
В нея Вашите деца се обучават от:
Красимира Дейкова – учител
Красияна Станкова – учител
а за децата се грижи:
Стела Стаматова – пом. възпитател